Tematické okruhy

Plenární sekce

1. Prof. Ing. JURČI Peter

Slovak University of Technology, Trnava, Slovakia, EU

22.5. 2024 10:30 - 11:15: High-alloyed Ledeburitic Cold Work Tool Steels


2. Prof. Ing. NOVÁK Pavel, Ph.D.

University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic, EU

22.5. 2024 11:15 - 12:00: The History, Present and Future of the Use of Intermetallic

Sekce A - Pokrokové technologie výroby železa, oceli a ve slévarenství

 • surovinové báze pro výrobu surového železa, oceli a litiny, vývoj v posledních letech
 • aktuální a nové směry vývoje technologie výroby
 • fyzikální a numerické modelování procesů výroby
 • nové prvky v řízení procesů výroby a odlévání
  využití vodíku v metalurgických procesech
  automatizace výroby a využití umělé inteligence
 • nové způsoby zpracování odpadů výroby, recyklace, bezodpadové technologie
 • „zelená“ ocel/slévarenství, Responsible Steel™, EU ETS, CBAM, udržitelnost

Sekce B - Tváření kovů

 • teorie tváření, fyzikální podstata plasticity a metalurgická a technologická tvařitelnost kovů
 • fyzikální a numerické modely procesů tváření, simulace, analýza
 • metody experimentální analýzy, fotogrammetrie, bezkontaktní měření, geometrie povrchu
 • pokrokové metody tváření, objemové, plošné
  válcování, kování, tažení, protlačování, rovnání, ohraňování, ohýbání a další
  vysokoredukční a vysokorychlostní procesy
  termomechanické tváření
  nástroje pro tváření (válce, zápustky, průvlaky)
  hydroforming
  moderní kalibrace
  tváření extrémní plastickou deformací, superplasticita
  tváření těžko tvařitelných materiálů, tváření blízké konečnému tvaru a další
 • využití umělé inteligence při tváření
 • technologické problémy a inovace ve tváření, aspekty ovlivňující tribologii

Sekce C - Oceli, vlastnosti, výrobky z ocelí, testování

 • fyzikální metalurgie ocelí
 • vztah mezi strukturou a vlastnostmi ocelí, metody zkoušení
 • oceli pro aplikace za vysokých nebo kryogenních teplot a/anebo za zvýšených tlaků
 • vysokopevnostní oceli
 • nízkopevnostní oceli
 • bezuhlíkové oceli
 • kompozitní oceli
 • magnetické materiály
 • aditivní výroba - 3D tisk, sintrování, prášková metalurgie…
 • destruktivní a nedestruktivní testování výrobků z oceli

Sekce D - Povrchové inženýrství

 • koroze včetně studia současné korozní agresivity prostředí a její hodnocení podle EN ISO norem, návrhy protikorozní ochrany povrchu materiálů - substrátu, teoretické otázky
 • vlastnosti a struktura povrchů podkladových materiálů, vlastnosti a struktura tenkých vrstev a povlaků
  povrchové a podpovrchové jevy a studium struktury na fázových rozhraních povlaku a substrátu, studium vzájemné vazby mezi povlakem a substrátem
  chemie filmotvorných látek
  elektrochemické procesy povlakování
 • protikorozní ochrana povrchu materiálu
  technologie povrchové úpravy před aplikací povlaků
  teoretické otázky
 • technologie aplikace povrchových úprav včetně jejich modernizace
 • PVD, CVD, PEO, KTL technologie
  organické povlaky
  sklovité, sklokeramické a keramické povlaky
  žárové povlakování
  iontová implantace
  plazmové nástřiky
  úpravy povrchů laserem
  galvanické pokovování
  fotochemické leptání aj.
 • vlastnosti a aplikace tenkých filmů a nanovrstev, využití v medicíně apod.
 • moderní organické povlaky - laky vodou ředitelné, jejich složení a technologie aplikace
 • povrchové úpravy svarových spojů, problematika svařování materiálů s povrchovou úpravou
 • technologie spojování materiálů s povrchovou úpravou, vliv spojování na protikorozní vlastnosti povrchové úpravy
 • ekologické aspekty tváření (média pro ohřev likvidace okují využití odpadního tepla)

Sekce E - Neželezné kovy a slitiny

 • způsoby výroby (přípravy) neželezných kovů a slitin
  tavení, slévání, odlévání, prášková metalurgie, rychlé ochlazování, řízená krystalizace
 • vlastnosti a užití neželezných kovů, slitin a sloučenin
  Al, Mg, Cu, Ti, Ni, Nb aj.
 • vysokoteplotní kovové materiály na bázi neželezných kovů
  niklové slitiny a superslitiny
  titanové slitiny a intermetalické sloučeniny
  kobaltové slitiny
  kovy platinové skupiny, wolfram a jeho slitiny
 • speciální materiály
  lithium, vlastnosti, toxicita, využití v technologické praxi
  materiály pro 3D aditivní výrobu
  aplikace NK v automobilovém a leteckém průmyslu
  kovová skla a pěny
  biomedicínské aplikace
  slitiny kovů a intermetalické sloučeniny
  kompozitní materiály
  materiály s řízenou pórovitostí
  superelastické materiály
  magnetické materiály
  supravodivé materiály
 • recyklace neželezných kovů, bezodpadové technologie

Sekce F - Ekonomika a řízení výroby v hutním, ocelářském a navazujícím průmyslu

 • výroba v hutním, ocelářském a navazujícím průmyslu, její postavení v národním hospodářství a globalizované ekonomice, vývojová perspektiva
 • řízení výroby, logistiky, kvality, inovací, marketingu a lidských zdrojů
 • ekonomické a finanční řízení
  efektivnost investic a projektů technického rozvoje
  umělá inteligence a snížení nákladů
 • trendy v řízení průmyslových systémů
  Průmysl 4.0
  automatizace, automatizované systémy, autonomní systémy
  digitalizace průmyslových procesů
  metody a použití umělé inteligence
  udržitelné, odolné a agilní podniky a dodavatelské řetězce
  simulační techniky a virtuální a rozšířená realita v projektech systémů řízení výroby, nové informační a komunikační technologie
 • cirkulární ekonomika 
 • environmentální a energetické aspekty

 

Posterová sekce (A - F)

Přijímají se pouze postery zaměřené ná výše uvedená témata.