Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan MALINDŽÁK, CSc.

 Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan MALINDŽÁK, CSc.

Technical University of Kosice, Kosice, Slovakia, EU

(17.03.1951)

je profesorom na Ústave logistiky priemyslu a dopravy fakulty BERG, TU Košice a je garantom inžinierskeho a doktorandského štúdia ako aj habilitačného a inauguračného konania v odbore logistika. Súčasne je profesorom na Katedre logistiky, Fakulty managementu na Politechnike Rzeszów (Poľsko).

Od r. 1996 je hosťujúcim profesorom na Vaasa University vo Fínsku, kde získal aj Dr.h.c..

Je predsedom odborovej rady PhD. štúdia v študijnom programe Priemyselná logistika na FBERG, TU Košice a členom odborovej rady PhD. Štúdia na HGF TU Ostrava a Dopravnej fakulte ČVUT Praha.

Jeho vedecká a pedagogická činnosť je zameraná len na oblasť logistiky výroby, najmä na modelovanie, simuláciu a projektovanie logistických systémov. Je logistickým audítorom a predsedom dozornej rady komory logistických audítorov v SR.

Výskumnú činnosť zameriava najmä na aplikovaný výskum pre priemyselné podniky na Slovensku ako sú Chemosvit Svit, SEZ Krompachy, USS s.r.o. Košice atď. Pre prax riešil okolo 100 projektov. Z toho vyplýva aj jeho orientácia na riešenie výskumných projektov v rámci agentúr APV a APVV.

Je členom redakčných rád časopisov Akta  montanistika Slovaca (AMS), Transport and Logistics (garant časopisu vydávaného v Belehrade), Sustainable Economy.

Je autorom a spoluautorom 12 monografií (5 v zahraničí) a viac ako 250 vedeckých publikácií v časopisoch, na konferenciách, projektoch apod.

Je garantom medzinárodnej vedeckej konferencie CLC (Carpathian Logistics Congres).

Zpět